Optical Illusion Image Answer

चित्रातील दोन मुलं कुठे दडलेली आहेत, आम्ही या कोड्याचं उत्तर तुम्हाला खालील चित्रामध्ये दिलेलं आहे.
(Answer Photo)